Medlemsvillkor

På Elevspel vill vi att du behandlar andra som du själv vill bli behandlad. För att ingen skall känna sig trakasserad eller kränkt har vi satt upp ett antal regler som måste följas. Om du publicerar uppgifter om andra personer är du ansvarig enligt personuppgiftslagen för din publicering. En överträdelse av lagen kan leda till skadestånd och i vissa fall till straff.
När du blir medlem godkänner du våra allmänna villkor som du hittar på denna sida. Därför är det viktigt att du först läser igenom våra regler nedan så att du vet vad som är okej och vad som inte är det:

 • Genom att skapa ett konto på Elevspel får du också tillgång till den engelska översättningen på Helpfulgames.com. Elevspel i nedanstående text inkluderar därför även de funktioner och tjänster som erbjuds genom Helpfulgames.com.
 • Du som skapar ett lärarkonto eller föräldrakonto är över 18 år.
 • Om du skapar ett elevkonto åt en elev skall du ha rätt att göra det. Om eleven är under 18 år kräver detta oftast godkännande från målsman.
 • All användning av Elevspel omfattas av dessa villkor, oavsett om det är via webbläsare, app för mobil eller annat sätt.
 • Felaktiga uppgifter vid registreringen kan medföra att ditt konto blir raderat.
 • Du får bara ha ett medlemskap på elevspel.se. Medlem som inte uppfyller villkoren kan utan förvarning få sitt medlemskap avslutat.
 • Som medlem är du ytterst ansvarig för dina inloggningsuppgifter. Alla aktiviteter som sker genom ditt konto anses du vara personligt ansvarig för.
 • Om du ger oss tillåtelse vid skapandet av ditt konto kan Elevspel skicka ut erbjudanden och göra marknadsundersökningar med dina medlemsuppgifter som grund.
 • Elevspel har rätt att granska ditt medlemskonto när misstanke om missbruk av villkoren föreligger.
 • Elevspel kan när som helst ändra eller ta bort en eller flera spel eller tjänster som erbjuds genom Elevspel.se utan förvarning. Användaren har endast rätt att använda tjänsten i dess aktuella tillstånd.
 • Elevspel förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren i framtiden utan förvarning. Användaren skall hålla sig uppdaterad med gällande villkor genom att besöka denna sida.
 • Användaren är ansvarig för att ha erforderlig teknisk utrustning för att kunna använda de tjänster som erbjuds av Elevspel.
 • Elevspel tar inget ansvar och ger inga garantier för Elevspels tillgänglighet eller korrekthet. Elevspel förbehåller sig även rätt att gallra, korrigera eller radera hela användarkonton såväl som enskilda uppgifter.
 • Elevspel använder inmatade uppgifter från användare för att förbättra tjänster, felsöka buggar samt säkerställa drift och funktionalitet.
 • Allt innehåll är skyddat av svensk upphovsrätt och får ej kopieras utan medgivelse från Elevspel.

Egna spel

 • För att få skapa egna spel måste du vara minst 18 år och myndig. Elever får ej skapa spel.
 • Som medlem förbinder du dig att inte ladda upp stulna texter eller bilder som du ej har rättigheterna att använda. Skulle sådan överträdelse ske kommer bilden eller texten omedelbart att tas bort och medlemmen hållas ansvarig mot upphovsrättsinnehavaren. Elevspel kan aldrig hållas ansvarig för medlemmarnas uppladdade texter eller bilder.
 • Alla medlemmar äger rätten till sina egna texter och bilder och kan förfoga över dessa hur de vill. Elevspel äger dock rätten att förmedla sitt insamlade material till en tredje part utan att ersätta medlemmen.
 • Alla spel granskas av Elevspel innan de godkänns för publicering. Detta gäller endast spel som har markerats som publika, men privata spel kan också granskas om Elevspel får indikation på att så behövs. Det är dock alltid spelskaparen som är ansvarig för innehållet i spelet som skapats. Elevspel förbehåller sig rätten att korrigera stavfel och andra tydliga felaktigheter i text.
 • Alla spel som skapas får användas av Elevspel för att främja Elevspel. Detta får ske hur och var som helst utan att rådfråga spelskaparen först.
 • Publika spel måste:
  • Vända sig till alla elever och vara väl anpassade till den angivna målgruppen.
  • Vara fria från sakfel och stavfel. Om Elevspel får information om att ett spel innehåller felaktigheter kan spelet komma att blockas bort från de publika ämnessidorna. Medlemmen kan då rätta till eventuella felaktigheter och skicka in spelet på nytt.
  • Vara reklamfri. Vi godkänner inga spel som innehåller någon form av reklam.
  • Vara unikt. Det får inte finnas ett annat spel på Elevspel som är nästan identiskt.
  • Ha svensk titel, beskrivning samt namn på spelnivåerna. Önskas engelska kan spelet skapas på helpfulgames.com.
  • Vara väl beskrivna och lätta att förstå hur de skall spelas.
  • Träna eleven i en eller flera förmågor inom ett eller flera ämnen på ett pedagogiskt välstrukturerat sätt som dessutom tilltalar andra pedagoger.
  • Passa alla plattformar Elevspel stödjer, dvs. uppdaterade webbläsare på både datorer och populära surfplattor.
 • Elevspel förbehåller sig rätten att neka publik publicering, t.ex. om något av ovanstående krav inte uppfylls.

Om du bryter mot våra regler

Vi gör stickprovskontroller av vad som görs på sajten och tar även emot klagomål från besökare och andra användare. Vid misstanke, klagomål eller tips om att någon medlem brutit mot reglerna kontrollerar vi detta genom att gå igenom loggar av till exempel IP-adresser. Om vi finner att någon brutit mot medlemsvillkoren kan vi varna medlemmen och i grövre fall stänga av medlemmen. I de fall regelbrottet är både grovt och ett lagbrott kan vi komma att polisanmäla medlemmen. Om vi finner att något är kränkande eller förnedrande och mot reglerna tas detta bort utan förvarning och användaren stängs av.

Ditt medlemskap

Medlemskapet är personligt och gäller tills vidare. Vill du säga upp medlemskapet gör du detta genom att kontakta oss. Elevspel förbehåller sig rättigheten att visa annonser för dig och dina elever under förutsättning att du inte är aktiv plusmedlem.

Under inga omständigheter medför ett medlemskap att du får använda dig av Elevspels information utanför Elevspels distributionskanaler vilket primärt är www.elevspel.se samt www.helpfulgames.com.

Integritetspolicy

Elevspel är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Elevspel för att administrera kundrelationen. För att du skall kunna använda Elevspel krävs ditt samtycke till hur informationen om dig visas, används och lagras i Elevspels tjänster och som beskrivs här. Om så krävs, förutsätter Elevspel att du som kund, från respektive elevs vårdnadshavare, har inhämtat samtycke till att uppgifter om dina elever/barn används enligt nedan.

Uppgifter och deras användning

På Elevspel lägger pedagoger, vårdnadshavare, barn och elever in personuppgifter och annat material som används i förskola, under skolgång och vid annat lärande. Exempel är spelresultat, kontaktuppgifter (adress, telefon och e-post), meddelanden, personlig användarprofil, individuella underlag för utvecklingssamtal och åtgärdsprogram. Informationen lagras för dig och dina elever eller barn.

Uppgifterna används för att stödja lärande i och utanför skolan. Personuppgifter för elever publiceras genom Elevspels tjänster endast för behöriga inloggade medlemmar på Elevspel, som tillhör eller har relation till samma grupper som du själv, och som har behörighet att se uppgifterna. Exempelvis kan alla lärare som arbetar med en elevs klass se elevens individuella spelresultat. Personuppgifter för användare som inte är elev kan publiceras publikt på Elevspel om användaren själv aktivt valt detta i sina användarinställningar. Sådan publicering avser att visa vem som skapat ett visst spel.

Elevspel lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse, om inte gällande lagstiftning kräver att vi gör så.

Du kan själv när som helst logga in på ditt konto på Elevspel och se vilka uppgifter som finns lagrade om dig samt de barn eller elever du har behörighet till.

Elevspel behandlar även personuppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en kontaktförfrågan via kontaktformulär, e-post eller annat kommunikationsmedel, och för att handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är initialt att behandlingen är nödvändig för att utföra en intresseavvägning. Personuppgifter i kommunikation med Elevspel följer våra regler om lagring, se nedan, men gallring kan även ske omedelbart efter avslutad kommunikation, beroende på kontaktförfrågans innehåll.

Informationssäkerhet och lagring

Uppgifterna i Elevspels tjänster lagras och hanteras på servrar i Sverige. Uppgifterna säkerhetskopieras regelbundet för att minimera risken för informationsförlust och driftsavbrott. Alla lagrade uppgifter sparas så länge den tillhörande användaren finns kvar. Elevspel förbehåller sig dock rätten att radera personuppgifter efter 18 månaders inaktivitet. Rättning av felaktiga uppgifter görs av användaren efter inloggning, eller av Elevspel efter begäran, om inloggning inte är möjlig. Om en person önskar radera sin användare kommer alla lagrade personuppgifter för den användaren att raderas eller, om radering inte är möjlig, anonymiseras.

Cookies

Läs även hur vi använder cookies på Elevspel, eftersom godkännandet av dessa villkor även inkluderar vår användning av cookies.

Annonser

Drift och verksamhet av Elevspel finansieras genom plusmedlemskap och annonser. Alla användare som har ett plusmedlemskap för Elevspel slipper alla annonser på Elevspel.
Användare utan plusmedlemskap får olika typer av annonser presenterade för sig. Dessa förekommer främst i form av banners. Annonser kan i vissa fall även förekomma i speciella utskick eller andra medier.
Elevspel har en mycket strikt etisk och moralisk granskning av annonsbudskap och annonsörer. Elevspel använder till stor del Google för annonshantering och du kan läsa Googles regler för användning av deras tjänster på Googles webbplats. samt deras policy för annonsering. Vill du ändra dina inställningar för annonser på Elevspel kan du göra det på alla sidor med annonser längst ned under länken Sekretess.
Vid ej avtalad annonsering av företag eller organisation på Elevspel, som t.ex. i spel eller kommentarer, kommer medlemmen omedelbart att stängas av eller bötfällas.

Plusmedlem

Som plusmedlem slipper användaren och elever i valda grupper annonser på Elevspel.
Genom att beställa plusmedlemskap ingår du som köpare ett avtal med Elevspel under vald avtalsperiod. Avtalsperioden löper tills den är slut utan möjlighet att pausa, avbeställa eller minska omfattningen på avtalet. Nedräkningen av dagar i avtalsperioden påbörjas vid första användning oavsett antal köpta medlemskap och gäller sedan i beställt antal månader.
Ett medlemskap måste aktiveras inom 6 månader från beställning. Avtalet gäller endast för den kontotyp som beställningen avser, dvs. ett plusmedlemskap för lärare kan inte användas för en förälder och vice versa.
Övriga medlemsvillkor för Elevspel gäller även för plusmedlemskap.

Betalning

Köparen förbinder sig att betala fakturor inom 30 dagar. Invändning mot faktura skall göras inom sju dagar. Betalning för plusmedlemskap sker alltid mot faktura som skickas via e-post tillsammans med aktiveringskod och betalas till bankgiro.
Ingen automatisk förnyelse av medlemskap sker, men ett e-postmeddelande kommer att skickas ut cirka 30 dagar innan avtalsperioden löper ut och informera om detta. Önskas förlängning måste beställaren aktivt beställa detta.
Beställaren är ansvarig för att faktureringsadressen stämmer.
Elevspel tar ingen faktureringsavgift, men vid utebliven eller otillräcklig betalning tillkommer påminnelseavgift enligt lag, 50 kr, och ränta för vid var tid utnyttjad kredit 22,2%.

Råd för lösenord

Lämna inte ut ditt lösenord till någon. Om du tror att någon annan fått tillgång till ditt lösenord ska du genast ändra lösenordet. Om du är inloggad på en dator som fler använder så tänk på att logga ut när du är klar. Vi råder dig att byta ditt lösenord vid första inloggningen, men även med jämna intervall. Använd inte samma lösenord till flera tjänster.

Elevers lösenord

Det är endast du som är ansvarig lärare som kan byta en elevs lösenord. Använd ett lagom svårt lösenord och absolut inget lösenord som du använder någon annanstans. Detta eftersom elevens lösenord sparas i ett format som gör det läsbart. Elevens lösenord måste vara läsbart för att du och elevens andra lärare (via grupper) skall kunna läsa elevens lösenord och hjälpa denne vid inloggningsproblem.

Samarbetspartner

Google

Elevspel använder ett flertal tjänster från Google, primärt för webbplatsstatistik och annonsering. Därför godkänns även Googles användarvillkor när du godkänner de ovan specificerade användarvillkoren. Elevspel och Google är oberoende av varandra personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas i respektive system.

Revisionsdatum för ovanstående medlemsvillkor: 2020-12-15