Överlåta ansvaret av eller Erbjuda åtkomst till ett elevkonto

Om en elev har bytt klass eller skola bör du även överlåta ansvaret av den elevens konto till elevens nya lärare eller vårdnadshavare.

Vill du samarbeta kring en elev bör du inte använda denna funktion. Du rekommenderas då istället att skapa en grupp med denna elev och bjuda in övriga lärare.

Så här gör du för att erbjuda en annan lärare åtkomst till en elev samt eventuellt helt övertagande av ansvaret:

  1. Logga in som den ansvarige läraren eller föräldern.
  2. Klicka på knappen Elever.
  3. Klicka på namnet till den grupp som eleven ingår i.
  4. Klicka på namnet till den elev som skall överlåtas.
  5. En bit ner på sidan finns en knapp Erbjud åtkomst… bredvid elevens gruppmedlemskap. Klicka på den knappen.
  6. En dialogruta öppnas nu där du skall ange e-postadressen till den som skall få tillgång till elevens konto. Välj även om du vill överlåta eleven, dvs ta bort eleven från dina grupper när den nya läraren accepterar åtkomsten. Klicka sedan på knappen Fortsätt. Dialogrutan stängs.
  7. Den nya ansvariga personens e-postadress finns nu listad under elevens gruppmedlemskap. Klicka på knappen Spara.
  8. Den nya läraren kommer inom 15 minuter att få ett e-postmeddelande med ditt erbjudande om att få åtkomst till, samt eventuellt övertagande av, elevens konto.I e-postmeddelandet finns fortsatta instruktioner för den nya läraren.
  9. Om du valde övertagande av elevkontot kommer eleven inte att försvinna från dina grupper förrän den nya läraren accepterat ditt erbjudande.
8